میلگرد آجدار

محصول استاندارد سایز محل بارگیری کارخانه قیمت قیمت کارخانه
میلگرد آجدار شاخه A2 8 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 278000 -
میلگرد آجدار شاخه A2 10 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 255000 -
میلگرد آجدار شاخه A2 12 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A2 8 بازار آهن شادآباد عتیق آذر سهند 278000 -
میلگرد آجدار A2 10 بازار آهن شادآباد عتیق آذر سهند 254000 -
میلگرد آجدار A2 12 بازار آهن شادآباد آریان فولاد 257000 -
میلگرد آجدار A2 12 بازار آهن شادآباد عتیق آذر سهند 254000 -
میلگرد آجدار A3 14 بازار آهن شادآباد پردیس 255000 -
میلگرد آجدار A3 14 بازار آهن شادآباد نیشابور 262000 -
میلگرد آجدار A3 14 بازار آهن شادآباد کیان ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 14 بازار آهن شادآباد میانه 259000 -
میلگرد آجدار A3 14 بازار آهن شادآباد پرشین 255000 -
میلگرد آجدار A3 14 بازار آهن شادآباد هیربد 255000 -
میلگرد آجدار A3 14 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 14 بازار آهن شادآباد کاشان 262000 -
میلگرد آجدار A3 14 بازار آهن شادآباد آریان فولاد 257000 -
میلگرد آجدار A3 14 بازار آهن شادآباد عتیق آذر سهند 254000 -
میلگرد آجدار A3 16 بازار آهن شادآباد پردیس 255000 -
میلگرد آجدار A3 16 بازار آهن شادآباد نیشابور 262000 -
میلگرد آجدار A3 16 بازار آهن شادآباد کیان ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 16 بازار آهن شادآباد میانه 259000 -
میلگرد آجدار A3 16 بازار آهن شادآباد پرشین 255000 -
میلگرد آجدار A3 16 بازار آهن شادآباد هیربد 255000 -
میلگرد آجدار A3 16 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 16 بازار آهن شادآباد کاشان 262000 -
میلگرد آجدار A3 16 بازار آهن شادآباد آریان فولاد 257000 -
میلگرد آجدار A3 16 بازار آهن شادآباد عتیق آذر سهند 254000 -
میلگرد آجدار A3 18 بازار آهن شادآباد پردیس 255000 -
میلگرد آجدار A3 18 بازار آهن شادآباد نیشابور 262000 -
میلگرد آجدار A3 18 بازار آهن شادآباد کیان ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 18 بازار آهن شادآباد میانه 259000 -
میلگرد آجدار A3 18 بازار آهن شادآباد پرشین 255000 -
میلگرد آجدار A3 18 بازار آهن شادآباد هیربد 255000 -
میلگرد آجدار A3 18 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 18 بازار آهن شادآباد کاشان 262000 -
میلگرد آجدار A3 18 بازار آهن شادآباد آریان فولاد 257000 -
میلگرد آجدار A3 18 بازار آهن شادآباد عتیق آذر سهند 254000 -
میلگرد آجدار A3 20 بازار آهن شادآباد پردیس 255000 -
میلگرد آجدار A3 20 بازار آهن شادآباد نیشابور 262000 -
میلگرد آجدار A3 20 بازار آهن شادآباد کیان ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 20 بازار آهن شادآباد میانه 259000 -
میلگرد آجدار A3 20 بازار آهن شادآباد پرشین 255000 -
میلگرد آجدار A3 20 بازار آهن شادآباد هیربد 255000 -
میلگرد آجدار A3 20 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 20 بازار آهن شادآباد کاشان 262000 -
میلگرد آجدار A3 20 بازار آهن شادآباد آریان فولاد 257000 -
میلگرد آجدار A3 20 بازار آهن شادآباد عتیق آذر سهند 254000 -
میلگرد آجدار A3 22 بازار آهن شادآباد پردیس 255000 -
میلگرد آجدار A3 22 بازار آهن شادآباد نیشابور 262000 -
میلگرد آجدار A3 22 بازار آهن شادآباد کیان ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 22 بازار آهن شادآباد میانه 259000 -
میلگرد آجدار A3 22 بازار آهن شادآباد پرشین 255000 -
میلگرد آجدار A3 22 بازار آهن شادآباد هیربد 255000 -
میلگرد آجدار A3 22 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 22 بازار آهن شادآباد کاشان 262000 -
میلگرد آجدار A3 22 بازار آهن شادآباد آریان فولاد 257000 -
میلگرد آجدار A3 22 بازار آهن شادآباد عتیق آذر سهند 254000 -
میلگرد آجدار A3 25 بازار آهن شادآباد پردیس 255000 -
میلگرد آجدار A3 25 بازار آهن شادآباد نیشابور 262000 -
میلگرد آجدار A3 25 بازار آهن شادآباد کیان ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 25 بازار آهن شادآباد میانه 259000 -
میلگرد آجدار A3 25 بازار آهن شادآباد پرشین 255000 -
میلگرد آجدار A3 25 بازار آهن شادآباد هیربد 255000 -
میلگرد آجدار A3 25 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 25 بازار آهن شادآباد کاشان 262000 -
میلگرد آجدار A3 25 بازار آهن شادآباد آریان فولاد 257000 -
میلگرد آجدار A3 25 بازار آهن شادآباد عتیق آذر سهند 254000 -
میلگرد آجدار A3 28 بازار آهن شادآباد پردیس 255000 -
میلگرد آجدار A3 28 بازار آهن شادآباد نیشابور 262000 -
میلگرد آجدار A3 28 بازار آهن شادآباد میانه 259000 -
میلگرد آجدار A3 28 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 255000 -
میلگرد آجدار A3 28 بازار آهن شادآباد کاشان 262000 -
میلگرد آجدار A3 32 بازار آهن شادآباد پردیس 255000 -
میلگرد آجدار A3 32 بازار آهن شادآباد نیشابور 262000 -
میلگرد آجدار A3 32 بازار آهن شادآباد میانه 259000 -
میلگرد آجدار A3 32 بازار آهن شادآباد سیادن ابهر 268000 -
میلگرد آجدار A3 32 بازار آهن شادآباد کاشان 262000 -
میلگرد آجدار A3 14 کارخانه فولاد امیرکبیر 257000 -
میلگرد آجدار A3 16 کارخانه فولاد امیرکبیر 257000 -
میلگرد آجدار A3 18 کارخانه فولاد امیرکبیر 257000 -
میلگرد آجدار A3 20 کارخانه فولاد امیرکبیر 257000 -
میلگرد آجدار A3 22 کارخانه فولاد امیرکبیر 257000 -
میلگرد آجدار A3 28 کارخانه فولاد امیرکبیر 257000 -
میلگرد آجدار A3 25 کارخانه فولاد امیرکبیر 257000 -
میلگرد آجدار شاخه A2 8 بازار آهن شادآباد فولاد امیرکبیر تماس بگیرید -
میلگرد آجدار شاخه A2 12 بازار آهن شادآباد فولاد امیرکبیر تماس بگیرید -
دریافت نقل قول

دریافت یک نقل قول